Levendig en duurzaam aan de doorslag

Het Stadshart vergroent

Voor CityPromenade is zorgvuldig een duurzaamheidsvisie vastgesteld. Alle betrokken partijen scharen zich achter de kwalitatieve en kwantitatieve doelen die hierin staan geformuleerd. Vanaf het ontwerpproces tot en met de realisatie zijn heldere afspraken gemaakt. De visie is gestoeld op vier pijlers:

– Klimaatadaptatie en ecologie
– Sociale interactie
– Mobiliteit
– Energie

Alle daken in het plan krijgen een functie, variërend van energieopwekking middels PV panelen en waterberging tot collectieve daktuin, als ontmoetingsplaats voor bewoners. Groene daken dragen bij aan het vergroten van de biodiversiteit en filteren fijnstof uit de lucht. De daktuinen vervullen een sociale rol. Tussen de vier verschillende gebouwen komt een eveneens voor de bewoners toegankelijke binnentuin. Hier ontmoeten zij elkaar, maken een praatje en genieten van de wisselende kleuren en geuren. Elk seizoen weer.

Enkele appartementen op de begane grond beschikken over een aangrenzende privétuin. Deze landschapsinrichting vermindert hittestress, een bekend fenomeen in stadscentra. Door gerichte aanplant van openbaar, gezamenlijk en individueel groen wordt de temperatuur aanmerkelijk verlaagd en de biodiversiteit vergroot. Vogels en vlinders vinden hun weg en verhogen de leefbaarheid.

Waterretentie en PV panelen reguleren op een verantwoorde manier het binnen- en buitenklimaat. CityPromenade is goed voor de stad.